הסדרות של אפי זיו לצפייה ישירה מהבית

  מָה אַתָה רוֹאֶה?

  עַל צוֹפֶן מְיוּחָד בִּיצִירוֹת אָמָנוּת, שאִם יוֹדְעִים לְפַעֲנחֵַ אוֹתוֹ מְגלִַים בָּהֶן מַשמָעוּיוֹת נסְִתרוֹת

  ביצירות אמנות יש מֵעֵין צוֹפֶן מיוחד שֶמְאַפשֵר לְזַהוֹת דְמוּיוֹת, מקומות, נושׂאים ואפילו רעיונות מוּפְשָטים.
  הצופן הזה נִקרָא אִיקוֹנוֹגְרַפְיָה (מילה המוּרכֶּבת מִשתֵי מילים בִּיוָונית: אִיקוֹן — תמונה, גְרַפְיָה — כתיבה). האִיקוֹנוֹגְרַפְיָה היא שָׂפה שבִּמקום אותיות וּמילים יש בה סימנים מוסכמים, הנִקראים אַטְרִיבּוּטִים. האַטְרִיבּוּט הוא כל פְּרט או אביזר המִתקַשֵר לִדְמוּת מסוימת. מי שמַכּיר אֶת השָׂפה הזוֹ וּמְזַהֶה אֶת האַטְרִיבּוּטִים יכול להבין אֶת הנושׂאים המתוֹאָרים בַּיצירה. יש אִיקוֹנוֹגְרַפְיָה חילונית, המִתיַיחֶסת לִדְמוּיוֹת וּלנושׂאים מֵההִיסְטוֹרְיָה או מהמִיתוֹלוֹגְיָה היְוָונית, ויש אִיקוֹנוֹגְרַפְיָה דתית, המתייחסת לִדְמוּיוֹת וּלנושׂאים מֵהתָנ"ך או מהנַצְרוּת.
  בְּמֶשך השָנים נִקבְּעו לַדְמוּיוֹת אַטְרִיבּוּטים אישיים על פי תְכוּנוֹתֵיהן, תַפקידיהן, אוֹפְיָין ואֵירועים בְּחַיֵיהן.
  אמנֵי הֶעָבר יָדעו היטב אֶת סימָנֵי הזִיהוּי האֵלֶה ושיבצו אותם בִּיצירותיהם. הנושׂא מורכב וּמְרַתֵק, ולכן נִכתְבו מילונים ולֶקְסִיקוֹנִים המְסַייעים לזַהוֹת אֶת האַטְרִיבּוּטים

  אַרטֵמִיס של ארמון ורסַאי. פֶּסל מהמאה השלישית לִפניֵ הספירה, נמִצָא בְּמוּזאֵוֹן 'הַלוּבְר' בְּפָּריז. לארטֵמִיס יש תמיד קשת וחיצים, חיה שניִצוֹדה וקישוט בְּצוּרת ירח לְראשה

  גם בְּיָמֵינוּ. הזיהוי על פי האַטְרִיבּוּטים היה כל כך חד־מַשמָעי, שֶלִפעמים הִסתַפּקו האמנים בְּאַטְרִיבּוּט אחד בִּלבד לְאִפְיוּן הדְמוּת.

  יש אַטְרִיבּוּטים כלליים, המשותפים לכמה דְמוּיוֹת,יש אַטְרִיבּוּטים כלליים, המשותפים לכמה דְמוּיוֹת, ואַטְרִיבּוּטים ייחודיים לדְמוּת מסוימת בלבד. לדוגמה, הִילָה מֵעל ראש של דְמוּת מְצַיֶינת כי הדְמוּת מְסַמֶלת קָדוֹש, ואַטְרִיבּוּטים נוספים של הדמות מַצבּיעים מיהו הקדוש הזה; סֵפר או מגילה בִּידֵי הדְמוּת מצביעים שהיא מְיַיצֶגת נביא, אך אִם היא מחזיקה שני לוחות, הכַּוָונה היא למשֶֹה שקיבל אֶת הלוחות בהר סִינַי; ואִם הדְמוּת הקדושה מחזיקה בְּיָדה מפתחות, זֶהו פֶּטְרוֹס שְליחו של יֵשוּ, שנאמר עליו כי קיבל מִמנוּ אֶת מַפתחות השָמַים.

  כל אֵלֵי האוֹלִימְפּוּס ניתָנים לזיהוי קל וּפשוט על פי האַטְרִיבּוּטים שיוּחסו להם. אַרְטֵמִיס, אֵלַת הצַיד והיָרֵח, מלוּוָה תמיד בקֶשת וחִצים, בְּכַלבֵי צַיד וּבחַיה שנִיצוֹדה וּלְרֹאשה תכשיט בְּצוּרַת יָרֵח.

  הקֵיסר קוֹמוֹדוֹס. פֶּסל מהמאה השלישית לספירה, נמִצָא בַּמוּזאֵוֹן הקַפִּיטוֹלִיניִ בּרוֹמָא. הקֵיסר הרוֹמָאי קוֹמוֹדוֹס ביקש להנציח אֶת דְמוּתו כּהֶרקוּלֵס כדי להוכיח אֶת גְבוּרתו, ולכן הוא מתוֹאָר בְּאֶמצָעוּת האַטְ ריבּוּטים של הֶרקוּלֵס: על גופו ועל ראשו עור האַריה שהִכניע הֶרקוּלֵס, בְּידו האחת האַלָה של הֶרקוּלֵס, וּבְידו השנייה תפּוחֵי ההֶסְפֵּרידוֹת (תפּוחֵי פֶּלא שהֶרקוּלֵס גנב מֵההֶסְפֵּרידוֹת, 'נְשוֹת המַערב')

  אָתֵנֶה, אֵלַת המָגֵן של היְוָונים, חובשת קַסְדָה לְרֹאשה, חנית וּמָגֵן בְּיָדה, שִרְיון לְגופה וּדְמוּתה של המִפלֶצת מְדוּזָה נִראֵית על הֶחָזֶה או על המגן שלה.
  יש אַטְרִיבּוּטים המְיַיצגים רעיון או נושׂא ולא דְמוּת מסוּיֶמת. לדוגמה, מֹאזניים מְיַיצגים צֶדק; אַרְיֵה עשׂוּי ליַיצֵג גְבורה; שוֹשָן צָחוֹר מְיַיצֵג אֶת תוּמָתָה של מָרִיָה, אִמוֹ של יֵשוּ; והמַטֶה שבִּידֵי האֵל היְוָוני הֶרְמֵס, המאוּפיָין בִּכנפַיים וּבִשנֵי נחשים, מְיַיצֵג מַשָׂא וּמַתן לְשָלום וּפִיוּס. מִכחול וּצְבעים מְצַיְינים שהדְמוּת האוחזת בהם היא צַיָיר או צַיֶירת.
  דְמוּיוֹת ידועות מסוימות מְשַמשות אַטְרִיבּוּטים לְמוּשָׂגים. לדוגמה, הנָביא דָנִיֵאל מְיַיצֵג אֶת הצֶדק, האֵל אֵרוֹס (קוּפִּידוֹן) מְיַיצֵג אֶת האהבה, והֶרְקוּלֵס מְיַיצֵג גְבורה.
  פִּענוּח האַטְרִיבּוּטים המוֹפיעים בַּיצירה הוא המַפתֵח להֲבָנָתה. כדי לִזכּור אותם אפשר להשתמש בְּמילון או לשַנֵן כמו תוּכּי, אבָל אני מעדיף ללמוד אֶת סימָנֵי הדְמוּיוֹת בְּאֶמצָעוּת הַכָּרה של סיפור חַיֵיהן ועלילותֵיהן.

  אָתנהֶ. פְּרט מִתוך פֶּסל שיצר קַרל קוּנדְְמָן בִּשנת 1898 . הפֶּסל נמִצָא בחֲזית בֵּית הפַּרלָמֶנטְ בָּעיר וינהָ שבּאוֹסְטְרייה. אָתנֶה, אֵלַת המָגֵן, מְייצֶגת גם אֶת החוכמה גם אֶת הניצחון. אֶפשר לזהַוֹת אותה בְּבֵירור על פי הקַסְדה שלְראשה, החֲניִת שבְּידה האחת, אֵלַת הניצחון ניִקֶה האֲחוּזה בְּידה השנייה, והשריון שעל הֶחָזהֶ שלה. בְּמֶרכַּז השריון ראשה של מֵדוּזהָ המְניִסה אֶת האויבים (מֵדוּזהָ היא אחת מִשלוש האחיות האיומות שכּל מי שהִבּיט בהן הפך לְאֶבן)

  פְּרט מִתוך ציור אֶחד מִמַחזור הציורים על חַייה של מָריה דֶה מֵדִיצִ'י. צִייר: פֶּטֶר פָּאוּל רוּבֶּנסְ בַּשנים 1625-1621 . הציורים נמִצאים בְּמוּזאֵוֹן 'הַלוּבְר' בְּפָּריז. בַּציור נִראֶה המַטֶה של הֶרמֵס מול פָּניֶה של מָריה, אִימו של ישוּ, כדי לסַמל אֶת הפִּיוס בין מָריה דֶה מֵדִיצִ'י לבְין בְּנה, לוּאִי השלושה עָשׂר. המַטֶה שבִּידֵי האֵל היווני הֶרמֵס, המאוּפיין בִּכנפַיים וּבִשניֵ נחשים, מְייצֵג מַשׂא וּמַתן לְשלום וּפִיוּס

  דְיוֹקָן עצמי. צִיירה: ויג'ֵי לֶה בְּרוּן בִּשנת 1790 , נמִצָא בּמוּזאֵוֹן 'הָאוּפִיצִי' בָּעיר פִירנצְֶה. בַּתמונה נִראֵית צַיירת, ויגֵ'י לֶה בְּרוּן, וּבידה מִכחול וּפָּלֵטָה (לוח לעִרבּוּב צְבעים). מִכחול וּצְבעים המופיעים בציור מְצַיינים שהדְמוּת האוחֶזת בהם היא צַייר או צַיירת
  אַטְלָס. פֶּסל רוֹמָאי מֵהמאה השנייה לַספִירה, נמִצָא בַּמוּזאֵוֹן האַרכֵאוֹלוֹגיִ בנפַּוֹלִי. על אַטְלָס, הטִיטָן הָעֲנק, נִגזר לָשׂאת אֶת העולם על כְּתפָיו
  דילוג לתוכן